เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
image สำนักปลัดเทศบาล
ทต.ทับมา จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร” (6 ภาพ) [29 สิงหาคม 2561]
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (4 ภาพ) [27 กรกฎาคม 2561]
โครงการ “การทำความดี ด้วยหัวใจ” (4 ภาพ) [24 กรกฎาคม 2561]
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตามโครงการสนับสนุนศูนย์พระมหาชนก เทศบาลตำบลทับมา ประจำปี พ.ศ. 2561 (4 ภาพ) [16 กรกฎาคม 2561]
 
image กองการเจ้าหน้าที่
 
image กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โครงการอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลทับมา : เล่าขานตำนานทับมา ประจำปี พ.ศ. 2560 (5 ภาพ) [11 มีนาคม 2561]
ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลทับมา (ศป.ปส.ทต.ทับมา) (4 ภาพ) [11 มีนาคม 2561]
โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (4 ภาพ) [23 มกราคม 2561]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ประจำปี พ.ศ.2561 (7 ภาพ) [17 มกราคม 2561]
 
image กองคลัง
โครงการอบรมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (5 ภาพ) [3 พฤษภาคม 2561]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุของทศบาลตำบลทับมา ประจำปี พ.ศ. 2560 (1 ภาพ) [2 มิถุนายน 2560]
 
image กองช่าง
กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในบริเวณ หมู่ที่2 แหลมมะขาม-ก้นทุ่ง บ้านแหลมมะขามซอย2และซอย8 หมู่ที่4 กรอกใน-สาย36 กรอกใน-ลุงผล หลังหมู่บ้าน-สาย365 และหมู่ที่6 เสม็ดแดง-จัสโก้ (4 ภาพ) [8 สิงหาคม 2561]
กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในบริเวณหมู่ที่1 บ้านในซอย2 หมู่ที่4 กรอกใน – สาย36 และหมู่ที่8 สายหลักสะพานหิน (4 ภาพ) [26 กรกฎาคม 2561]
กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในบริเวณหมู่ที่1 ซอยสวนอยู่ดีมีสุข บ้านในซอย2 ชานเมือง และหมู่ที่4 ซอยปราโมทย์ (4 ภาพ) [24 กรกฎาคม 2561]
กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และซ่อมแซมถนน บริเวณพื้นที่หมู่7 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมา (3 ภาพ) [13 กรกฎาคม 2561]
 
image กองการศึกษา
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 (4 ภาพ) [3 พฤศจิกายน 2561]
ทต.ทับมา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [24 สิงหาคม 2561]
ทต.ทับมา ร่วมกับ สปสช.ตำบลทับมา จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก [14 สิงหาคม 2561]
เทศบาลตำบลทับมา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 [12 สิงหาคม 2561]
 
image กองสวัสดิการสังคม
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 ภาพ) [13 กันยายน 2561]
เทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (5 ภาพ) [26 กรกฎาคม 2561]
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับมา ประจำปี 2561 (5 ภาพ) [14 กรกฎาคม 2561]
ทต.ทับมา ร่วมกับ สปสช. ตำบลทับมา สนับสนุนจัดทำโครงการเด็กทับมาสดใส ร่วมใจออกกำลังกายต้านยาเสพติด (6 ภาพ) [13 กรกฎาคม 2561]
 
image กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โครงการคัดแยกขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [18 มกราคม 2565]
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจและตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร (8 ภาพ) [31 สิงหาคม 2561]
เทศบาลตำบลทับมา ขับเคลื่อนโครงการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” (6 ภาพ) [22 สิงหาคม 2561]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้บริการฉีดพ่นยุงป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย โดยการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน ในบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านทับมา (4 ภาพ) [8 สิงหาคม 2561]
 
image งานตรวจสอบภายใน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลังให้กับบุคลากร และการติดตามประเมินผลการควบคุมใน เทศบาลตำบลทับมา” ประจำปี 2561 (4 ภาพ) [28 กุมภาพันธ์ 2561]
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการราชการแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมที่ 3... [1 กรกฎาคม 2559]