เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมา พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน (ฤดูร้อน) ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลทับมา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การรับสมัครเด็กนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลทับมา ประจำปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ สรุปข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับลงทะเบียนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file แจ้งประกาศและประชาสัมพันธ์ใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตำบลทับมา พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเกษตรกร กรณี ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) (ด้านการดำรงชีพ และด้านการเกษตร) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 20 (ทั้งหมด 233 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12