เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนแหลมมะขาม ๑๑/๒ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลทับมา และโครงการซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย ม.1-ม.8) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ (โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนลุงผล/ถนนทวีลาภ/ถนนอยู่ดีมีสุข) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง รย.ถ.900171 (ถนนซอยนายมิ่ง) ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงตำบลทับมา หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำสาธารณะ สายทาง รย.ถ.90134 ถนนบ้านสอ - รพช. (บริเวณคอสะพาน) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเหมาเช่าเครื่องจักรแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในเทศบาลตำบลทับมา หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (จำนวน 8 จุด) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เทศบาลตำบลทับมา) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างคสล.และรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู สายทางแหลมมะขาม ซอย8/3 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างคสล.และวางรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู สายทางซอยหลังสวน หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สะพานหิน ซอย ๒/๒ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในโรงเรียนอนุบาลทับมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา หมู่ 4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างอาคารประกอบแบบฐานแผ่ โรงเรียนอนุบาลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. สายทางหนองมะหาด ซอย19/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง ยางปีนตอ ซอย 3/1 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางป้าเสริญ ซอย 1 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
1 - 20 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5