เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองการเจ้าหน้าที่
นางแจ่มศรี สุมนัสเสถียร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทร : 09-8371-9222
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นางสาวอรนิภา ลาภเวที
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวบุรารักษ์ โกมลไส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญสุดา เจนไธสง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวเอื้องทิพย์ ศิริโวหาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอริษา หนูเอียด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววิไลลักษณ์ อุดมสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรกนก นาควิเวก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุจันทรา สุภาพ
คนงาน
นายวัชรนันทร์ โสภาอุทก
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาวดารุณี พ่อค้า
คนงาน
นายสุพรัตน์ เกษมสุข
พนักงานขับรถยนต์


× เทศบาลตำบลทับมา