เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองการเจ้าหน้าที่
นางแจ่มศรี สุมนัสเสถียร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางสาวอรนิภา ลาภเวที
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นางสาวชวัลลักษณ์ ไชยธงรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวบุรารักษ์ โกมลไส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญสุดา เจนไธสง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเอื้องทิพย์ ศิริโวหาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอริษา หนูเอียด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววิไลลักษณ์ อุดมสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุจันทรา สุภาพ
คนงาน
นายวัชรนันทร์ โสภาอุทก
คนงาน
นางสาวพรกนก นาควิเวก
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นายสุพรัตน์ เกษมสุข
พนักงานขับรถยนต์