เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองการศึกษา
นางสาวณัฐติรัตน์ เชิดชู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 09-2895-7333
ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09-2903-4222
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วุฒิสาร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาวสุภาพร อาจทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนิลยา พุ่มไม้
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนัดดา จันทะเสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกมลชนก รื่นรมย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนภาพร สังหลัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกมลชนก อบรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติ แก่กล้า
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
คนงาน
นางสาวจิรพร จิตติรบำรุง
ครู คศ.1
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวบังเอิญ วงษ์ไพศาล
ครู คศ.2
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางน้ำตาล ยอดสง่า
ครู คศ.2
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาววาสนา คำผ่อง
ครู คศ.1
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นายมะลิวัลย์ ภูขาว
ครู คศ.1
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นายอาฤทธิ์ ทองโอษฐ์
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นายสุริยา คุมธง
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นายปรัชญา คณะวาปี
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นายวชิรวิทย์ มุระดา
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวนฤมล นิรันต์เรือง
ผู้ช่วยครู
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ผู้ช่วยครู
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวอุบลรักษ์ ยันตดิลก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวศิรินันท์ นิยันตัง
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวทิพย์วัลย์ วงษ์ไพศาล
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวทรัพย์ศิริ ทรัพย์เจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ภารโรง
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวเพ็ชลี สินกำแพง
ครู คศ.2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
นางสาวสุภาวดี ขาวผ่อง
ครู คศ.2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
นางสุพา โพธิ์สุวรรณ
ครู คศ.2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
ว่าง
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
ว่าง
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
ว่าง
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
ว่าง
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
นางศิรินทร์รัตน์ จันทะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
นางสาวฐานิดา เนินแสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
นางสาวมลิวัลย์ บัวทอง
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
นางสาวอัญชลี แก้วจันทร์เพชร
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
นางอรทัย มะโนเบ้า
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
นางสาวชนิกานต์ เสน่ห์
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
ว่าง
ภารโรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา