เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองการศึกษา
นางสาวณัฐติรัตน์ เชิดชู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 09-2895-7333
ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09-2903-4222
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วุฒิสาร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาวสุภาพร อาจทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนิลยา พุ่มไม้
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนัดดา จันทะเสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกมลชนก รื่นรมย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนภาพร สังหลัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกมลชนก อบรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติ แก่กล้า
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
คนงาน
นางสาวบังเอิญ วงษ์ไพศาล
ครู คศ.2
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางน้ำตาล ยอดสง่า
ครู คศ.2
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวเพ็ชลี สินกำแพง
ครู คศ.2
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวสุภาวดี ขาวผ่อง
ครู คศ.2
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครู
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาววาสนา คำผ่อง
ครู คศ.1
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวจิรพร จิตติรบำรุง
ครู คศ.1
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวมะลิวัลย์ ภูขาว
ครู คศ.1
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นายอาฤทธิ์ ทองโอษฐ์
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นายสุริยา คุมธง
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นายปรัชญา คณะวาปี
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นายวชิรวิทย์ มุระดา
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครู
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครู
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครู
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครู
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวนฤมล นิรันต์เรือง
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางศิรินทร์รัตน์ จันทะ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางเนติมา รัตนวิจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวฐานิดา เนินแสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวทิพย์วัลย์ วงษ์ไพศาล
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวศิรินันท์ นิยันตัง
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวทรัพย์ศิริ ทรัพย์เจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวมลิวัลย์ บัวทอง
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวอัญชลี แก้วจันทร์เพชร
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางอรทัย มะโนเบ้า
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวชนิกานต์ เสน่ห์
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ภารโรง
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ภารโรง
โรงเรียนอนุบาลทับมา