เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 09-2895-7555
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
นางสาวสุพิชชา ดวงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข
นางพิชชานันท์ ดำรงทิพย์รัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวพัชริดา ระหาร
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นายภานุมาส เทพแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
สิบเอกวิชาการ วินัยธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางซอลีฮะห์ หะยีอุสมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววรัญญา คำอ้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายนิสสัย วงษ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางภาวดี เลิศวสุพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาวรรณ์ คชสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณี อัธยาศัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสันติ ยิ้มแย้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายสมนึก พานทอง
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวณิชากร วงษ์ไพศาล
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
นางสาวเสาวภา สาขา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
นางสาวเชาวนี พรประสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
ว่าง
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
นางสาวเปมิกา ชัยรัมย์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
ว่าง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
นางสาวทิพยสุดา เกษรศิริ
คนงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
ว่าง
คนงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
นางสาวปณยา ปัญญาพรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวดนิตา บำรุงสุนทร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางปวิชญา วงศ์วิทยไพบูลย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาววิภาดา จรสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวทุติยา อุดรพิมาย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวณัฐฐิญา ธนาภรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาววารุณี ขจรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นายวสันต์ ปันนิตย์
พนักงานขับรถยนต์
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวกมลวรรณ ชัยศรี
คนงาน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
คนงาน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
คนงาน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)