messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7555
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
ว่าง
งานโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
นางพิชชานันท์ ดำรงทิพย์รัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวพัชริดา ระหาร
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
ว่าง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางซอลีฮะห์ หะยีอุสมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววรัญญา คำอ้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางภาวดี เลิศวสุพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณิชากร วงษ์ไพศาล
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวนริศรา มณีวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาวรรณ์ คชสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณี อัธยาศัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสันติ ยิ้มแย้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายสมนึก พานทอง
คนงานประจำรถขยะ
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาวเชาวนี พรประสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
นางสาวปณยา ปัญญาพรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
นักโภชนาการปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
นายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
นางสาวทุติยา อุดรพิมาย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
นางสาวณัฐฐิญา ธนาภรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
นางสาวทิพยสุดา เกษรศิริ
คนงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
นางสาวดนิตา บำรุงสุนทร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางปวิชญา วงศ์วิทยไพบูลย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวเปมิกา ชัยรัมย์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาววิภาดา จรสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาววงศ์ผกา วรินทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวกมลวรรณ ชัยศรี
คนงาน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
คนงาน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
คนงาน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)

× เทศบาลตำบลทับมา