เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองช่าง
นาย สมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิชิต บุดดา
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวลักษณา เนื่องมี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวนิรุชา อบรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริภัช มั่งคั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุรักษ์ ล้นล้ำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนวพรรษ เจริญค้า
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปธิน เมฆอรุณ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
นายเรืองศักดิ์ สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวนฤมล ละมัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศิริศักด์ เกษรศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชูชาติ ปลดปลิด
พนักงานขับรถยนต์
นายเกรียงไกร เสงี่ยมใจ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวปริญญา ปั่นศิริ
คนงาน
นางสาวนราสตรี คำภักดี
คนงาน
นายอรรถพล เหล่าสันเทียะ
คนงาน
นายบุญยัง ปวงอุ่น
คนงาน
นายธีรพัฒน์ หอมหวาน
คนงาน
นายภานุพงศ์ เสมอวงษ์
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน