messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองช่าง
นาย สมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7666
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายวิชิต บุดดา
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
ว่าง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
สถาปนิกปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวกัญธรินทร์ สวนทองสันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวลักษณา เนื่องมี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุรพงษ์ โพธิจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริภัช มั่งคั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุรักษ์ ล้นล้ำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปัญจพล นักธรรม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนวพรรษ เจริญค้า
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปธิน เมฆอรุณ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
นายเรืองศักดิ์ สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวนฤมล ละมัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศิริศักดิ์ เกษรศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอรรถพล เหล่าสันเทียะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชูชาติ ปลดปลิด
พนักงานขับรถยนต์
นายเกรียงไกร เสงี่ยมใจ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวปริญญา ปั่นศิริ
คนงาน
นางสาวนราสตรี คำภักดี
คนงาน
นายบุญยัง ปวงอุ่น
คนงาน
นายธีรพัฒน์ หอมหวาน
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน

× เทศบาลตำบลทับมา