messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
เบอร์โทร : 09-2895-7111
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวณัฐติรัตน์ เชิดชู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7111
นางสาวเดือนแรม คงทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7000
นาย สมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7666
นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7555
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7222
นางสาวณัฐติรัตน์ เชิดชู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7333
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7444
นางแจ่มศรี สุมนัสเสถียร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-8371-9222
นางสาวณัฐติรัตน์ เชิดชู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09-2903-4222

× เทศบาลตำบลทับมา