เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box คณะผู้บริหาร
นายประเสริฐ วงษ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 081-7823951
นายฉัตร แก่กล้า
รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 081-7628601
นายชูชาติ คงทน
รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 089-4064083
นางสาวปรานี จิตติรบำรุง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 081-4529179
ร.ต.อ.ดำหริ จุติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 091-7789195
account_box สมาชิกสภา
นายสมชาย กล่อมแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1861-8335
นายบุญยงค์ มุกดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-9216-2230
นายชลอ สุขล้น
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 09-9218-9377
นายเจตน์ เมฆอรุณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1429-0408
นายทองพิน สกุลวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-7616-0474
นายสมพงษ์ มากหลาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-7031-2885
นายเสกสรรค์ พ้นภัยพาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 09-5757-2721
นายเชาว์ สวัสดิ์ล้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-9754-6679
นายปัญญา ล้นล้ำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-6146-6434
นายอาทิตย์ รักสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1982-3700
นายสุเทพ นัทธีเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1983-6680
นายขจรศักดิ์ วงษ์ไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1944-9431
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 09-2895-7111
นายยุทธนา ปิงชัย
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 09-2895-7111
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 09-2895-7111
นางแจ่มศรี สุมนัสเสถียร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทร : 09-8371-9222
ว่าง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร : 09-2895-7222
นางสาวเดือนแรม คงทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 09-2895-7000
นาย สมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 09-2895-7666
นางสาวณัฐติรัตน์ เชิดชู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 09-2895-7333
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 09-2895-7444
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 09-2895-7555
ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09-2903-4222
account_box สำนักปลัด
นายยุทธนา ปิงชัย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 09-2895-7111
จ่าเอกโสภณ อบรม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายสุนทร สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายรัตพล สิงห์แพง
นักปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายดนุสรณ์ เสนสมศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปริญญา คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกามีหละ ยูโซะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเพ็ชรรัตน์ วังแก้วหิรัญ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายปัญญา แก้วพรมราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายมาโนช ธีระวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาววัฒนี มากหลาย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวรัศมี สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกฤษดา เกษรศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายณัฐพงษ์ ศิริคช
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
นายสยาม เฟื่องคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายสามิตร พ่วงดี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐรัตน์ เมฆอรุณ
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรพันธ์ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายไพรวัลย์ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายอิทธิศักดิ์ ทรัพย์สิน
พนักงานดับเพลิง
นายอมร วงษ์ไพศาล
พนักงานดับเพลิง
นายภูนนท์ เนยสงศักดิ์
พนักงานดับเพลิง
นายกิติพงษ์ บุหรั่นฉาย
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นางวินัย เสงี่ยมใจ
คนงาน
นางสาวศิริลักษณ์ แก่กล้า
คนงาน
นางสาวนงคราญ กลมเกลี้ยง
คนงาน
นางสาวอำพรรัตน์ ยุติธรรม
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นายราเชน มั่งคั่ง
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการเจ้าหน้าที่
นางแจ่มศรี สุมนัสเสถียร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางสาวอรนิภา ลาภเวที
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นางสาวชวัลลักษณ์ ไชยธงรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวบุรารักษ์ โกมลไส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญสุดา เจนไธสง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเอื้องทิพย์ ศิริโวหาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอริษา หนูเอียด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววิไลลักษณ์ อุดมสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุจันทรา สุภาพ
คนงาน
นายวัชรนันทร์ โสภาอุทก
คนงาน
นางสาวพรกนก นาควิเวก
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นายสุพรัตน์ เกษมสุข
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร : 092-8957222
นายวิญญู ทัดทาอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นางสาวชาพิมญชุ์ ธารเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเกศรา สุวรรณรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวประภัสสร สุวรรณคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวพิชาภัค โสภาคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางศุภิสร จิตตรง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเศกสรรค์ สกุลวงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนวพร แสนศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกษิดิ์เดช ติรพัฑฒ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายสุรัฐ นวลจริง
พนักงานขับรถยนต์
นายอรรถพล ดังก้อง
คนงาน
นางสาวเจนนิสา คชสาร
คนงาน
account_box กองคลัง
นางสาวเดือนแรม คงทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเกศริน สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางวิวรรณา ชูเชิด
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นายจำรัส บำรุงจิตต์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางรุ่งทิวา จันทรนนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสิรินาฎ อินทะสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน
นางสาวนิชานาถ อนุจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวอนงค์นาถ วิบูลย์ศิริชัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวจุไรรัตน์ สมหมาย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวศิริภา ได้พร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวพัชรา เสโส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวนันท์นภัส รักสกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนราภรณ์ คนใจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนงลักษณ์ นรารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัทรวรรณ รักสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดาริกา นำบุญจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกวินนาฎ เลิศล้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายณัฐพล ยศปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเอื้ออรพรรณ รวมนรินทร์
คนงาน
นางสาวณภัทร วงษ์ศรี
คนงาน
ว่าง
คนงาน
account_box กองช่าง
นาย สมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิชิต บุดดา
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวลักษณา เนื่องมี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวนิรุชา อบรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริภัช มั่งคั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุรักษ์ ล้นล้ำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนวพรรษ เจริญค้า
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปธิน เมฆอรุณ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
นายเรืองศักดิ์ สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวนฤมล ละมัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศิริศักด์ เกษรศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชูชาติ ปลดปลิด
พนักงานขับรถยนต์
นายเกรียงไกร เสงี่ยมใจ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวปริญญา ปั่นศิริ
คนงาน
นางสาวนราสตรี คำภักดี
คนงาน
นายอรรถพล เหล่าสันเทียะ
คนงาน
นายบุญยัง ปวงอุ่น
คนงาน
นายธีรพัฒน์ หอมหวาน
คนงาน
นายภานุพงศ์ เสมอวงษ์
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
account_box กองการศึกษา
นางสาวณัฐติรัตน์ เชิดชู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 09-2895-7333
ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09-2903-4222
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วุฒิสาร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาวสุภาพร อาจทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนิลยา พุ่มไม้
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนัดดา จันทะเสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกมลชนก รื่นรมย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนภาพร สังหลัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกมลชนก อบรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติ แก่กล้า
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
คนงาน
นางสาวจิรพร จิตติรบำรุง
ครู คศ.1
นางสาวบังเอิญ วงษ์ไพศาล
ครู คศ.2
นางน้ำตาล ยอดสง่า
ครู คศ.2
นางสาววาสนา คำผ่อง
ครู คศ.1
นายมะลิวัลย์ ภูขาว
ครู คศ.1
นายอาฤทธิ์ ทองโอษฐ์
ครูผู้ช่วย
นายสุริยา คุมธง
ครูผู้ช่วย
นายปรัชญา คณะวาปี
ครูผู้ช่วย
นายวชิรวิทย์ มุระดา
ครูผู้ช่วย
นางสาวนฤมล นิรันต์เรือง
ผู้ช่วยครู
นางสาวอุบลรักษ์ ยันตดิลก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิรินันท์ นิยันตัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิพย์วัลย์ วงษ์ไพศาล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทรัพย์ศิริ ทรัพย์เจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเพ็ชลี สินกำแพง
ครู คศ.2
นางสาวสุภาวดี ขาวผ่อง
ครู คศ.2
นางสุพา โพธิ์สุวรรณ
ครู คศ.2
นางศิรินทร์รัตน์ จันทะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฐานิดา เนินแสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวมลิวัลย์ บัวทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัญชลี แก้วจันทร์เพชร
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย มะโนเบ้า
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชนิกานต์ เสน่ห์
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางทิพย์ เจริญคุณ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางอริสา สุดสวาท
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวธีรนุช เที่ยงสุนทร
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นางสาวมณฑกาญจน์ งามยิ่งยืน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายพุทธพร เพิ่มบุญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวกนกพร บัวทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวฉัตรวิไล ประทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสโรชา พังงางาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธนะเทพ เสมอวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมุนา เนียมตะเคียน
คนงาน
นางสาวพัชฌานันท์ ภาคภูมิ
คนงาน
นางสาวพีรยา เกษี
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 09-2895-7555
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
นางสาวสุพิชชา ดวงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสาวกรณษา พิมพิลา
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข
นางพิชชานันท์ บุญช่วย
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวพัชริดา ระหาร
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นายภานุมาส เทพแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
สิบเอกวิชาการ วินัยธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางซอลีฮะห์ หะยีอุสมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววรัญญา คำอ้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายนิสสัย วงษ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางภาวดี เลิศวสุพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวกมลวรรณ คู่สุวรรณกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาวรรณ์ คชสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณี อัธยาศัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญยวัฒน์ กาญจนอารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสันติ ยิ้มแย้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายสมนึก พานทอง
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวณิชากร วงษ์ไพศาล
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
นางสาวเสาวภา สาขา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
นางสาวเชาวนี พรประสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
ว่าง
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
นางสาวเปมิกา ชัยรัมย์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
ว่าง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
นางสาวทิพยสุดา เกษรศิริ
คนงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
ว่าง
คนงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)
นางสาวปณยา ปัญญาพรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวดนิตา บำรุงสุนทร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสุวิมล สุตะพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวเจนจิรา วรรณะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาววิภาดา จรสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวกชกร ปาหล้า
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวทุติยา อุดรพิมาย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวณัฐฐิญา ธนาภรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นายกชากร ตั้งกิจสงวน
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาววารุณี ขจรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นายวสันต์ ปันนิตย์
พนักงานขับรถยนต์
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวกมลวรรณ ชัยศรี
คนงาน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
คนงาน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
คนงาน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชลธิชา อาชาราช
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวปวีณา ยมจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
คนงาน