เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box สำนักปลัด
นายยุทธนา ปิงชัย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 09-2895-7111
จ่าเอกโสภณ อบรม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายสุนทร สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายรัตพล สิงห์แพง
นักปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายดนุสรณ์ เสนสมศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปริญญา คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกามีหละ ยูโซะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเพ็ชรรัตน์ วังแก้วหิรัญ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายปัญญา แก้วพรมราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายมาโนช ธีระวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาววัฒนี มากหลาย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวรัศมี สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกฤษดา เกษรศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายณัฐพงษ์ ศิริคช
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
นายสยาม เฟื่องคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายสามิตร พ่วงดี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐรัตน์ เมฆอรุณ
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรพันธ์ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายไพรวัลย์ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายอิทธิศักดิ์ ทรัพย์สิน
พนักงานดับเพลิง
นายอมร วงษ์ไพศาล
พนักงานดับเพลิง
นายภูนนท์ เนยสงศักดิ์
พนักงานดับเพลิง
นายกิติพงษ์ บุหรั่นฉาย
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นางวินัย เสงี่ยมใจ
คนงาน
นางสาวศิริลักษณ์ แก่กล้า
คนงาน
นางสาวนงคราญ กลมเกลี้ยง
คนงาน
นางสาวอำพรรัตน์ ยุติธรรม
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นายราเชน มั่งคั่ง
พนักงานขับรถยนต์