messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระบบการให้บริการประชาชน (ออนไลน์)
Social-Network
facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 494
เดือนนี้6,590
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)187,665
ทั้งหมด 280,000

info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แบบประเมิน EIT 2567


camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลทับมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์[21 พฤษภาคม 2567]
เทศบาลตำบลทับมา จัดทำโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา (กิจกรรมวันวิสาขบูชา) ประจำปีการศึกษา 2567[21 พฤษภาคม 2567]
เทศบาลตำบลทับมา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[21 พฤษภาคม 2567]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ คนพิการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2567[20 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประเสริฐ วงษ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 0-3866-3111
นายประเสริฐ วงษ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 0-3866-3111
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมบัญชีกลาง
รายงาน
กิจการสภา
ศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลทับมา
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภค
ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตำบลทับมา
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลทับมา
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับตำบล ทต.ทับมา
ศูนย์พัฒนา
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทับมา
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลทับมา
ระบบศูนย์
ข้อมูลเลือกตั้ง
การบริหาร
จัดการขยะเทศบาลตำบลทับมา
ติดต่อขอเข้าศึกษาดูงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 09-2895-7222

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลทับมา