เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองคลัง
นางสาวเดือนแรม คงทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเกศริน สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางวิวรรณา ชูเชิด
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นายจำรัส บำรุงจิตต์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางรุ่งทิวา จันทรนนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสิรินาฎ อินทะสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวอนงค์นาถ วิบูลย์ศิริชัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวจุไรรัตน์ สมหมาย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวศิริภา ได้พร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวพัชรา เสโส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวนันท์นภัส รักสกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนราภรณ์ คนใจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนงลักษณ์ นรารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัทรวรรณ รักสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดาริกา นำบุญจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกวินนาฎ เลิศล้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายณัฐพล ยศปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเอื้ออรพรรณ รวมนรินทร์
คนงาน
นางสาวณภัทร วงษ์ศรี
คนงาน
ว่าง
คนงาน