เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร : 092-8957222
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายวิญญู ทัดทาอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นางสาวชาพิมญชุ์ ธารเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเกศรา สุวรรณรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวประภัสสร สุวรรณคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวพิชาภัค โสภาคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ว่าง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางศุภิสร จิตตรง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเศกสรรค์ สกุลวงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกษิดิ์เดช ติรพัฑฒ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวนวพร แสนศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรัฐ นวลจริง
พนักงานขับรถยนต์
นายอรรถพล ดังก้อง
คนงาน
นางสาวเจนนิสา คชสาร
คนงาน
ว่าง
คนงาน