เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
image รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ประกาศนียบัตร หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้วยการจ้างงานคนพิการ เป็นอย่างดี ประจำปี 2566 [18 มกราคม 2567]
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [8 ธันวาคม 2566]
รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ GOLD ประจำปี 2566 [6 ธันวาคม 2566]
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลตำบล (ประเภทโดดเด่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [8 พฤศจิกายน 2566]
เทศบาลตำบลทับมา รับรางวัลองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566 [21 ตุลาคม 2566]
รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น ประจำปี 2566 [10 ตุลาคม 2566]
รางวัลดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน [6 ตุลาคม 2566]
เทศบาลตำบลทับมา รับมอบรางวัลการประกวดโครงการ “ชุมชน โรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่” จังหวัดระยอง [11 กันยายน 2566]
ประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทับมา มีผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับดีมาก (เกรด A) [21 เมษายน 2566]
โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับภาครัฐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี [10 เมษายน 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 38 รายการ)


× เทศบาลตำบลทับมา