messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
add_circle_outline กองการศึกษา
กองการศึกษา
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 2 งาน คือ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานสนับสนุนกิจการศาสนา - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น - งานสันทนาการ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

× เทศบาลตำบลทับมา