messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
add_circle_outline กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชนงานสังคมสงเคราะห์งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและคนชรา เอกสารแนบการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) ดังนี้ กรณีขอเพิ่มใหม่ - แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน - แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน - หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน - ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ - สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ - สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรณีแทนผู้ขาดคุณสมบัติ - แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน - แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน - หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน - ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ - ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ - สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ - สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร - สำเนา ใบมรณบัตรผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีเสียชีวิต)/ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีย้ายที่อยู่) เอกสารแนบการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ) ดังนี้ กรณีขอเพิ่มใหม่ - แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน - แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน - หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน - ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ - สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ - สำเนาสมุดพกคนพิการ - สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร - รูปถ่ายเต็มตัว กรณีแทนผู้ขาดคุณสมบัติ - แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน - แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน - หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน - ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ - ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ - สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ - สำเนาสมุดพกคนพิการ - สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร - สำเนา ใบมรณบัตรผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีเสียชีวิต)/ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีย้ายที่อยู่) -เกร็ดชวนรู้ "ผู้สูงอายุ" หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย (เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/เดือน) "คนพิการ" หมายความว่า คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 (เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/ เดือน) "ผู้ป่วยเอดส์" หมายความว่า ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว (เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/ เดือน) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 1.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อบต. 2.มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 3.ในกรณีที่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกัน ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าหรือผู้มีปัญหาซ้ำซ้อน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
https://sites.google.com/view/thapma-social-welfare/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

× เทศบาลตำบลทับมา