messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
add_circle_outline กองช่าง
กองช่าง
งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานก่อสร้างและบูรณาการ - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ - งานธุรการประจำส่วนโยธา - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ - งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ - งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน - และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ - งานเขียนแผนที่ต่างๆ - งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย - งานตกแต่งสถานที่ - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงกิจการประปา - งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าและประปา - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร - งานระบายน้ำ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานสำรวจและแผนที่ - งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน - งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง - งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด - งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

× เทศบาลตำบลทับมา