เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder คู่มือการปฏิบัติหน้าที่
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ เทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147

folder สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
folder สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
insert_drive_file สรุปรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file สรุปรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file สรุปรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
insert_drive_file สรุปรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
insert_drive_file สรุปรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำเดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120

folder สถิติการใช้บริการของประชาชน ณ จุดบริการ
insert_drive_file สถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file สถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file สถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136
insert_drive_file สถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
insert_drive_file สถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118

folder เทศบาลตำบลทับมา
insert_drive_file แบบคำขอใช้บริการ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138
insert_drive_file แบบคำขอรับใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140

folder สำนักปลัดเทศบาล
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130

folder กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
folder กองคลัง
insert_drive_file แบบแสดงรายการที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
insert_drive_file แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป. 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview214
insert_drive_file แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด. 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124

folder กองช่าง
folder กองการศึกษา
folder กองสวัสดิการสังคม
folder กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
insert_drive_file แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file แบบบันทึกผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file แหล่งกำเนิดมลพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
insert_drive_file คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file กฎกระทรวงตามมาตรา 80 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138

folder งานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีบประมาณ พ.ศ2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview133
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124