ชื่อเรื่อง : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขและศูนย์บริการและฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลทับมา (Day care center)