ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่นท้องถิ่นหรือระบบท้องถิ่นดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง