ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการจัดสร้างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเมืองขนาดไหญ่ของเทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก