ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ขก ๒๒๓๔ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง