ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำรางและร่องน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง