ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง