ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง