ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง