ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง