ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานศูนย์บริการและฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลทับมา (Day Care Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง