ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกดั้ม หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๕๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๐-๐๐๐๑ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง