ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำภาชนะเก็บขนขยะอันตราย จำนวน ๒ กล่อง โครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้การคัดแยกขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง