ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง