ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง