ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง