ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง