ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer จำนวน ๙ เครื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของโรงเรียนอนุบาลทับมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง