ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (แบตเตอรี่) ของรถตัดหญ้าไหล่ทางหมายเลขทะเบียน ตค ๒๕๗๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๘-๐๐๐๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง