ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑ ๖๑ ๐๐๘๓ ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง