ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและแนวป้องกันการกัดเซาะ สายทางถนนข้างวัดทับมา (นริเวณคอสะพาน) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง