ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยเทศบาลตำบลทับมา ได้รับมอบเงินบริจาคจากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี (SCGC) จำนวน 400,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลทับมา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ระดับอนุบาล ถึง ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย
✅ ทุนการศึกษาระดับอนุบาล จำนวน 38 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
✅ ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 80 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท
✅ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท
✅ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท
✅ ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 16 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท
✅ ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท
✅ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 18 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนและรับรองสำเนาทุกฉบับมาที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (หากไม่ได้ยื่นในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์)
_____________________
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทับมา โทรศัพท์ 092-895-7333 , 095-881-8258 (นายวีระชัย ภักดีจอหอ) , 061-102-3300 (นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วุฒิสาร) , 080-575-3432 (นางสาวกมลชนก อบรม)
ชื่อไฟล์ : elAbaInFri32315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Lmah7NlTue25923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้