messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานหิน ซอย1/4 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานหิน ซอย1/1 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.90033 ถนนซอยหมอแหยม ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.90062 ถนนแหลมมะขาม ซอย 3 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กในลำรางจำหรุ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของโรงเรียนอนุบาลทับมา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองทับมา หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโรงยาง-สาย 36 ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครงการก่อสร้างสะพานสายทางซอยสัมฤทธิ์ ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนสะพานหิน ซอย ๘ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสะพานหิน ซอย ๘ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขและศูนย์บริการและฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลทับมา (Day care center)
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของโรงเรียนอนุบาลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างออกแบบก่อสร้างสนามกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของโรงเรียนอนุบาลทับมา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของโรงเรียนอนุบาลทับมา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed โครงการก่อสร้างวางบล็อกคอนเวิร์สคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๘๐ ม. x ๑.๘๐ ม. สายทาง รย.ถ. ๙๐๑๗๘ (บ้านสอ - แหลมยาง) ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปี งบประมาณ (1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2571)
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนพัฒนฉัตรวิลล์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในโรงเรียนอนุบาลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปี งบประมาณ (16 ธันวาคม พ.ศ.2566ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2571
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทับมาและอาคารอเนกประสงค์บ้านทับมา หมู่ที่ ๔ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ฯลฯ
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง ลุงบิน ซอย ๘ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง สะพานหิน - สาย ๓๖ ซอย ๑ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง รย.ถ.๙๐๑๕๑ (สัมฤทธิ์ ซอย ๑) ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง สะพานหิน - สาย ๓๖ ซอย ๔ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง สะพานแตง-รพช. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.๙๐๑๒๘ (ซอยลุงจันทร์) ระยะที่ ๒ ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ 90036 ถนนบ้านใน ซอย 1 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนทั้ง ๔ สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประเภทนม ยู.เอช.ที
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยผ่องผาด (ป้างู) ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนอนุบาลทับมา จำนวน ๓๕๗ คน
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการจัดสร้างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเมืองขนาดไหญ่ของเทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส สวนสาธารณะหมู่บ้านกัลปพฤกษ์ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ และชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ ๖ บริเวณเลียบคลองทับมา ช่วงสะพานคลองกิ่ว-ซอยสัมฤทธิ์ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง ซอยสัมฤทธิ์ ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ท่ี 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง รย.ถ.90119 (ถนนซอยปราโมทย์) ชุมชนบ้านทับมาและชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างสายทางหนองโพรง-แหลมมะขาม ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed โครงการปรับปรุงสนามแอโรบิค ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนแหลมมะขาม ๑๑/๒ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed โครงการระบบแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในบริการการดูแลการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนบ้านใน ซอย ๒/๑ ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed โครงก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ ๙๐๐๓๖ ถนนบ้านใน ซอย ๑ ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกรอกใน ซอย ๒/๒ ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
1 - 50 (ทั้งหมด 97 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลทับมา