เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา จัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีนางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะความสามารถในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ท้องถิ่นของตน และเพื่อให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กระจายครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับมา เพื่อเป็นแกนนำและกำลังสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลับมา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลทับมา มีการบรรยายเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน บทบาทและภารกิจฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย โดยวิทยากรกลุ่มจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง นำโดยนายนราพงค์ มุกดาประวัติ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทับมา และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 30 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับมา (ชั้น 1)
ผู้โพส : admin