messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
add_circle_outline กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงาน สาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานสุขาภิบาลทั่วไป - งานสุขาภิบาลโรงงาน - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ - งานอาชีวอนามัย - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม - งานส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม - งานควบคุมมลพิษ - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข - งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกาประจำส่วน - งานอื่นๆที่เกี่วยข้องหรือได้รับมอบหมาย - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน - งานสุขศึกษา - งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ำ งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด - งานรักษาและพยาบาล - งานชันสูตรสาธารณสุข - งานเภสัชกรรม - งานทันตกรรม - งานสัตวแพทย์ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ - งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย - งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานเฝ้าระวังโรคระบาด - งานระบาดวิทยา - งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยคน แมลง และสัตว์ - งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์ - งานจัดทำเสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ 1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าร้าชการ/บัตรพนักงานส่วนท้องถิ่น/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใบอนุญาตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าจำนวน 1 ฉบับ 5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ฉบับ 6. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ จำนวน 1 ฉบับ 7. สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ 8. เอกสารหลักฐานอื่นๆที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นว่ามีความจำเป็นต้องให้ผู้ขออนุญาตนำมาแสดงหรือเทศบาลตำบลทับมาเก็บไว้เป็นหลักฐาน หรือใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต

× เทศบาลตำบลทับมา