messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
add_circle_outline สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกเทศบาลตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลุกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองคืการบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานสารบรรณ - งานตรวจสอบภายใน - งานบริหารงานบุคคล - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานประชาสัมพันธ์ - งานอาคารสถานที่ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ - รายงานการประชุมสภา อบต. - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต. - งานการประชุมพลังมวลขนอื่นๆ - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. - งานข้อมูลเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานอำนวยการ - งานป้องกันสาธารณภัย - งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย - งานกู้ภัย - งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์ - งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆที่อาจเกิดภัยขึ้น - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต. - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาเทศบาลตำบล - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต. - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว - งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว - งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว - งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

× เทศบาลตำบลทับมา