messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
add_circle_outline งานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทับมา วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของงานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ งานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินรวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล ทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สายการบังคับบัญชา Ÿหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของงานตรวจสอบภายใน และมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล Ÿการเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลทับมา โดยผ่านปลัดเทศบาล Ÿหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อปลัดเทศบาลและนำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลทับมา อำนาจหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน ดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบปราศจากการแทรกแซง ในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด Ÿ ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของเทศบาลตำบลทับมาหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น Ÿ งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลทับมา มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน Ÿ งานตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ Ÿ ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และ การตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทับมา ความรับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งงานตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้ ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินผลของระบบการควบคุมภายในทั้งทางการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงาน Ÿงานตรวจสอบภายใน ควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Ÿงานตรวจสอบภายใน ต้องประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ Ÿการจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ให้หน่วยงานเสนอแผนตารางเวลาโดยมีการพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร Ÿการพิจารณาลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดำเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้ - การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี - การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดทางกฎหมาย - ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย - การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง แถลงการณ์ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนุมัติโดย (นายประเสริฐ วงษ์ศรี) นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

× เทศบาลตำบลทับมา