เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
add_circle_outline กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราหะ์นโยบายและแผน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ การจัดทำงบประมาณ ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร่วิชาการ การประชาสัมพันธ์ การให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบสวน การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์หรืออุธรณ์ หน่วยงานตามเจตนารมณ์ของกฏหมาย 1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน -งานจัดทำงบประมาณ -งานวิจัยและประเมินผล 2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ -งานบริการและเผยแพร่วิชาการ -งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น -งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 3.ฝ่ายนิติการ -งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ -งานกฎหมายและดำเนินคดี -งานสอบสวนวินัย -งานนิติกรรมสัญญา -งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี


× เทศบาลตำบลทับมา