messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสังกัดกองการศึกษา การรับสมัครนักเรียน
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 8
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 10
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 9
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 16
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 3
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 3
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานการขออนุญาตแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 3
คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการขึ้นทะเบียนปลูกพืชเศรษฐกิจ
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 3
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 3
คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานการลงทะเบียนยื่นยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 3
คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 3
คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานการรับสมัครสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 3
คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานการรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 3
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 3
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 291
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 40
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 8
การจัดทำ (Checklist) เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 667
คู่มือ KM การปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 148
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 196
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตำบลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 127
คู่มือการปฏิบัติงานช่าง เทศบาลตำบลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 107
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 198
คู่มือปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 119
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 178
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการ ศพด.
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 121| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

× เทศบาลตำบลทับมา