เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder ระบบจัดการองค์ความรู้
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ ใบกำหนดหน้าที่งาน job description poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ เส้นทางความก้าวหน้า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ การลาพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 16) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ สมรรถนะหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ สมรรถนะประจำผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ การลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ วินัยและการรักษาวินัย พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลทับมาที่ได้รับการจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2