เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ กทจ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทสบาลสายงานการสอน พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2559 (การย้าย+เลื่อนขั้น+ประเมินผล) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ..ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงพ.ศ. 2558 (การย้าย+เลื่อนขั้น+ประเมินผล) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศ กทจ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ฉ.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1