messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
คู่มือบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
คู่มือบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder คู่มือประชาชน สำนักปลัดเทศบาล
การขอบ้านเลขที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview277
การขอคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฏร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149
การรับแจ้งเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview209
การรับแจ้งตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174

folder กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
คู่มือประชาชน รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
ขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
โครงสร้างการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
กระบวนงานการบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150

folder คู่มือประชาชน กองคลัง
การจดทะเบียนพาณิช (จัดตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179
การจดทะเบียนพาณิช (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148
การจดทะเบียนพาณิช (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142
แบบฟอร์มตัวอย่าง คำขอจดทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138
บริการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143

folder คู่มือประชาชน กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview264

folder คู่มือประชาชน กองการศึกษา
คู่มือประชาชนที่ให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
ขั้นตอนการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138
ตารางลดขั้นตอนและระยะเวลา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136
คู่มือประชาชนห้องสมุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview183
คู่มือบริการประชาชน โรงเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146

folder คู่มือประชาชน กองสวัสดิการสังคม
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบื้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview167
ประเภทการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152

folder คู่มือประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview167
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174

folder ประกาศ
กระบวนงานบริการประชาชนที่ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำนวน 48 กระบวนงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
กระบวนงานบริการประชาชนที่ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จำนวน 46 กระบวนงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ของเทศบาลตำบลทับมา ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะอวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview154


× เทศบาลตำบลทับมา