เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder คู่มือประชาชน สำนักปลัดเทศบาล
insert_drive_file การขอบ้านเลขที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138
insert_drive_file การขอคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฏร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
insert_drive_file การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
insert_drive_file การรับแจ้งเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126
insert_drive_file การรับแจ้งตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129

folder คู่มือประชาชน กองวิชาการและแผนงาน
insert_drive_file คู่มือประชาชน รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120
insert_drive_file ขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
insert_drive_file โครงสร้างการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file กระบวนงานการบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122

folder คู่มือประชาชน กองคลัง
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิช (จัดตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิช (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิช (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file แบบฟอร์มตัวอย่าง คำขอจดทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
insert_drive_file บริการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119

folder คู่มือประชาชน กองช่าง
insert_drive_file การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140

folder คู่มือประชาชน กองการศึกษา
insert_drive_file คู่มือประชาชนที่ให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file ตารางลดขั้นตอนและระยะเวลา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file คู่มือประชาชนห้องสมุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file คู่มือบริการประชาชน โรงเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118

folder คู่มือประชาชน กองสวัสดิการสังคม
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบื้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
insert_drive_file ประเภทการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126

folder คู่มือประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
insert_drive_file การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112

folder ประกาศ
insert_drive_file กระบวนงานบริการประชาชนที่ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำนวน 48 กระบวนงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file กระบวนงานบริการประชาชนที่ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จำนวน 46 กระบวนงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ของเทศบาลตำบลทับมา ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะอวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125